Skip to content

Tunnista rakenteellinen rasismi – VARAVA auttaa!

Marraskuun alussa Laureassa käynnistyi uusi hanke Vastaanottava AMK – valtakunnallisesti rasismia vastaan eli tuttavallisesti VARAVA, jonka rahoittaja on Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahasto. VARAVA kehittää Suomen ammattikorkeakouluja kohti vastaanottavampaa toimintakulttuuria, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi riippumatta henkilön etnisestä taustasta.

Hankkeen tausta ja perustelut:

Ammattikorkeakoulut toimivat työelämän ja julkisten palvelujen leikkauskohdassa. Ammattikorkeakouluista valmistuvat opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä ja päättäjiä. Ammattikorkeakoulut ovat siten avainasemassa yhdenvertaisen työelämän luomisessa ja voivat esimerkillään, toiminnallaan ja sidosryhmäyhteistyöllään vaikuttaa laajasti yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Tarvitsemme kuitenkin toimintamalleja, uudenlaista yhteisöllisyyttä ja avointa toimintakulttuuria, jotta vastaanottavuuden esteenä oleva rakenteellinen rasismi osataan tunnistaa ja tiedostaa. Lisäksi tarvitaan käytännön osaamista mm. antirasististen menetelmien omaksumista opetuksessa. Tulevaisuuden AMK voi antirasistisen toimintakulttuurin sisäistäneenä vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan vastaanottavuutta ja tukea käynnissä olevaa kestävän kasvun ohjelmaa.

Suomen hallituksen tavoite korkeakoulujen saavutettavuuden parantamiseksi sekä toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi oppilaitoksissa haastavat korkeakoulut edistämään opiskelijoiden ja henkilöstön yhdenvertaisuutta. OKM:n selvityksen mukaan korkeakoulujen kansainvälistyminen on lisännyt moninaisuutta, mikä ei kuitenkaan automaattisesti takaa etnisestä taustasta riippumatonta yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden ongelmat voivat liittyä prosessin eri vaiheisiin esimerkiksi rekrytointiin ja opintoihin hakeutumiseen, opintoihin ja harjoitteluun tai työllistymiseen. Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opiskelijajärjestön SAMOK:n AMK-opiskelijoiden arvot ja asenteet -kyselyn mukaan vähemmistöön kuuluviin opiskelijoihin kohdistuu enemmän häirintää kuin opiskelijoihin keskimäärin. Useimmin häirintä kohdistuu ulkonäöltään valtavirrasta poikkeaviin opiskelijoihin ja etninen tausta tai aatteellinen vakaumus aiheuttavat epäasiallista kohtelua.

Hankkeen tavoitteet

VARAVA-hankkeen tavoitteena on kehittää (1) ammattikorkeakoulujen kykyä tunnistaa rakenteellista rasismia, (2) opiskelijan palvelupolkua rekrytoinnista työllistymiseen ja (3) antirasistisia opetusmenetelmiä. Hanketoimijat toteuttavat Laurean johdolla palvelumuotoiluprosessin kehittäen kolmansista maista tulevan opiskelijan palvelupolun eri vaiheita opintoihin hakeutumisesta työllistymiseen saakka. Prosessi sisältää valtakunnallisen kyselyn ja taustatutkimuksen, yhteiskehittämisen ja opetusmenetelmien kehittämisen työpajoja.

Hankkeen toimijat

Kolmansista maista tulevien opiskelijoiden palvelupolun kehittämiseen osallistuu opiskelijoita, henkilöstöä ja sidosryhmiä Laureasta sekä Seinäjoen ja Tampereen ammattikorkeakouluista. Lyfta Oy dokumentoi ja tarinallistaa muutosprosessin. Yhteistyökumppaneina ovat kolmen korkeakoulun opiskelijajärjestöt, valtakunnalliset opiskelija- ja työntekijäjärjestöt (SAMOK, Arene, Akava), antirasismin ja vastaanottavuuden asiantuntijoita, kuten siirtolaisuusinstituutti, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO sekä muita keskeisiä yhteistyötahoja, yhteiskunnallisia vaikuttajia, asiantuntijoita, työnantajia ja kuntien toimijoita.

Miten hanke näkyy Laureassa vuoden 2022 aikana?

Toteutamme valtakunnallisen kyselyn opiskelijoille ja henkilöstölle. Kokoamme tietoa ammattikorkeakoulujen aiemmasta toiminnasta vastaanottavuuden kehittäjinä: missä verkostoissa toimimme ja mitä toimia on jo toteutettu. Toteutamme yhteiskehittämisen työpajat kansainvälisten opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Laadimme valtakunnallisen toimintasuunnitelman ja toimenpidesuositukset ja kokoamme antirasistista osaamista hyödynnettävään muotoon (tietopaketti, MOOC).

Lähteet:

OKM 2021. Kohti saavutettavampaa korkeakoulua. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163235

OKM 2021. Toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. https://okm.fi/kiusaamisen-ehkaisemisohjelma

SAMOK 2019. AMK-opiskelijoiden arvot ja asenteet. https://samok.fi/wp-content/uploads/2019/03/arvotasenteet_a4_netti.pdf