Skip to content

Markus Teittinen

Ammattikorkeakouluilla merkittävä rooli yhteiskunnan monimuotoisuuden ja koulutuksellisen tasa-arvon edistäjinä

Samuli Maxenius, Asiantuntija, ARENE. Ammattikorkeakoulut ovat lähivuosina merkittävässä roolissa yhteiskunnallisen moninaisuuden ja koulutuksellisen tasa-arvon edistäjinä. Kansalaisten koulutustason nosto, demograafinen kehitys ja koulutusperäisen maahanmuuton lisääminen tulevat kasvattamaan maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrää ammattikorkeakouluissa. Kehys on tarpeellista, sillä Suomessa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden koulutustaso on edelleen merkittävästi kantaväestön koulutustasoa alhaisempi. Ammattikorkeakoulutukseen panostaminen onkin tärkeää, jotta tuemme ulkomaalaistaustaisten nuorten sosiaalista nousua ja siten yhteiskunnallista eheyttä ja koulutuksen tasa-arvoa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen vuonna 2019 tekemä arviointi osoitti, että vaikka ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden määrä suomalaisissa korkeakouluissa on viime… Read More »Ammattikorkeakouluilla merkittävä rooli yhteiskunnan monimuotoisuuden ja koulutuksellisen tasa-arvon edistäjinä

Universities of applied sciences play an important role in promoting diversity and educational equality in society

Samuli Maxenius, Asiantuntija, ARENE. In the coming years, universities of applied sciences will play a significant role in promoting social diversity and educational equality. Raising the level of education of citizens, demographic development and increasing education-based immigration will increase the number of immigrants and students with an immigrant background in universities of applied sciences. The framework is necessary, because in Finland the level of education of persons with foreign background is still significantly lower than that of the native population.… Read More »Universities of applied sciences play an important role in promoting diversity and educational equality in society

Observations on multilingual and multichannel communication

Sanna Saarto, planning officer, Finnish Red Cross. The past two and a half years of pandemic have tested our society and its capabilities and functionality in many ways. One of the important questions it has raised is how we reach different population groups when facing a crisis. The population is changing in Finland, and culturally and linguistically we are an increasingly diverse group of people. Almost half a million foreign language speakers live in Finland, and the old straightforward communication… Read More »Observations on multilingual and multichannel communication

Havaintoja monikielisestä ja monikanavaisesta viestinnästä

Sanna Saarto, suunnittelija, Suomen Punainen Risti. Viimeiset kaksi ja puoli vuotta pandemia-aikaa ovat koetelleet yhteiskuntaamme ja testanneet sen valmiuksia sekä toimivuutta monilla tavoin. Yksi esiin nousseista tärkeistä kysymyksistä on se, miten tavoitamme eri väestöryhmät kriisien kohdatessa.   Väestö muuttuu Suomessa ja olemme kulttuurisesti ja kielellisesti entistä moninaisempi ihmisjoukko. Suomessa elää lähes puoli miljoonaa vieraskielistä eivätkä vanhat suoraviivaiset viestintäkäytännöt enää riitä. Myöskään maahan muuttaneet eivät tietenkään ole homogeeninen ryhmä. Kuitenkin kriisin tullessa vieraskieliset ovat usein muita haavoittuvammassa asemassa. Koronapandemia on selkeästi… Read More »Havaintoja monikielisestä ja monikanavaisesta viestinnästä

Rasismista vapaa

Panu Artemjeff, yhdenvertaisuusasiantuntija ja tutkija. Olen viime aikoina pohtinut sitä millainen paikka, tila tai organisaation voisi olla syrjinnästä, rasismista tai kiusaamisesta vapaa. Vapautuminen esimerkiksi syrjinnästä, kuulostaa ensi kuulemalta vapauttavalta ja jopa yksinkertaiselta mutta asian tarkempi pohtiminen avaa syvällisemmän näköalan tähän vaikeaan yhteiskunnalliseen kysymykseen. Mitä vapaus oikeastaan on ja kuinka sitä voidaan edistää? Filosofi Isaiah Berlinin mukaan vapaus on ymmärretty kahdella keskeisellä tavalla viimeisten vuosisatojen aikana. Toisen käsityksen mukaan vapaus tarkoittaa vapautta omaan toimintaan vaikuttuvasti ulkoisista pakoista ja vaikuttumista. Kappaleen vapaa… Read More »Rasismista vapaa

Free of Racism

Panu Artemjeff, yhdenvertaisuusasiantuntija ja tutkija. I have recently thought about what kind of place, space or organization could be free of discrimination, racism and bullying. Becoming free for example from discrimination sounds liberating at first, and even simple, but considering this matter further opens deeper view of this complicated societal question. What exactly is liberty and how can one promote it? According to philosopher Isaiah Berlin liberty has been understood in two fundamental ways for the last centuries. According to… Read More »Free of Racism

Korkeakouluilla tärkeä rooli kotoutumisessa

Miika Sahamies, johtava asiantuntija, Akava ry. Suomalainen yhteiskunta monimuotoistuu nopeasti. Hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on kaksinkertaistaa työperäisen maahanmuuton määrä ja kolminkertaistaa kansainvälisten opiskelijoiden määrä. Samalla pyrkimyksenä on, että vähintään 75 prosenttia opiskelijoista ja tutkijoista jää Suomeen valmistumisensa jälkeen. Tavoitteisiin pääsemiseksi on maahantuloprosessia nopeutettu ja maakuvamarkkinointia kehitetty. Tervetulleiden toimenpiteiden rinnalla on huomiota kiinnitettävä nykyistä voimakkaammin myös varsinaiseen kotoutumiseen: palvelujärjestelmän kehittämiseen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden lisäämiseen. Laadukas koulutus on jo itsessään tärkeä vetovoimatekijä, mutta myös väline suomalaiseen yhteiskuntaan integroimiseksi. Kotimaisten kielten tarjonnan lisääminen kaikkiin… Read More »Korkeakouluilla tärkeä rooli kotoutumisessa

”Should we discuss equality?”

Mariia Suris & Sissi Huhtala. Tampere University of Applied Sciences TAMK is working on an accessibility and equality program during 2022. At the same time, TAMK is running the Host University of Applied Sciences- Varava- National Against Racism project, coordinated by Laurea and funded by the European Fund for Asylum, Immigration and Integration. https://varava.fi/ The VARAVA project aims to identify and raise awareness of structural racism – and, of course, to combat it. Structural racism can manifest itself at the… Read More »”Should we discuss equality?”

”Keskustellaanko yhdenvertaisuudesta?”

Mariia Suris & Sissi Huhtala. Tampereen ammattikorkeakoulussa TAMKissa  ollaan työstämässä saavutettavuus- ja tasa-arvo-ohjelmaa vuoden 2022 aikana. TAMKissa on myös käynnissä samanaikaisesti teemaan oleellisesti liittyvä Laurean koordinoima Vastaanottava amk – VARAVA – valtakunnallisesti rasismia vastaan -hanke rahoittajana Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahasto. https://varava.fi/ VARAVA -hankkeessa pyritään tunnistamaan ja tiedostamaan rakenteellista rasismia – ja tietysti torjumaan sitä. Rakenteellinen rasismi voi ilmetä organisaatio- ja oppilaitostasolla esimerkiksi opetukseen liittyvissä toimintakäytännöissä. Opiskelija Mariia Suris kysyy ”Keskustellaanko yhdenvertaisuudesta”, ja kuvaa omasta näkökulmastaan opetuksen toimintakäytäntöjä. Opiskelija kertoo… Read More »”Keskustellaanko yhdenvertaisuudesta?”

Working together functionally – the moods and outputs of VARAVA’s workshops / TAMK

First workshop At the regional stakeholder meeting of the VARAVA project at Tampere University of Applied Sciences on March 18, 2022, racism and anti-racism were discussed through poetry work. Everyone wrote three words on the post-it notes that came to mind about the theme Then a group of five people formed a poem for each of the words (for a total of 15 words), to which a few conjunctions could be added, and to bend the original words. Here is… Read More »Working together functionally – the moods and outputs of VARAVA’s workshops / TAMK